Privacy

bij Web-Pepper

WordPress Websites

Perfect voor MKB en ZZP

Social Media Marketing

Sociaal op de goede manier

Werken aan de Winkel

Individueel Begeleidingstraject

Bespaar Tijd & Geld

Focus op je Core-Business

Disclaimer


Deze overeenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden op deze website en alle pagina’s vallend binnen het domein www.web-pepper.com. Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door Web-Pepper VOF.

Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op de “Web-Pepper website” berusten bij Web-Pepper VOF. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Web-Pepper VOF informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Linken en refereren naar de ‘Web-Pepper website’ mag wel. Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u Web-Pepper VOF een onbeperkt gebruiksrecht zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is. Web-Pepper VOF kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen, zoals te vinden in de rubriek “Blog”.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Web-Pepper VOF aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat Web-Pepper VOF zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Web-Pepper VOF niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Web-Pepper VOF beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.
Web-Pepper VOF kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (I) het gebruik van andere bezoekers stoort, (II) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (III) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden, waaronder: ‘3D Live Stats’, en diverse internet marketing websites en weblogs. Dergelijk materiaal is door Web-Pepper VOF niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Web-Pepper VOF wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. Web-Pepper VOF aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Online communicatie
Berichten die u stuurt aan Web-Pepper VOF per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Web-Pepper VOF adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Web-Pepper VOF te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Web-Pepper VOF per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Web-Pepper VOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Web-Pepper VOF geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (I) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (II) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (III) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Web-Pepper VOF wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (IV) het verlies van gegevens, (V) downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (VI) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van het management en medewerkers van Web-Pepper VOF.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
Web-Pepper VOF behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

  • Gebruiksvriendelijk 100%
  • Continue ontwikkeling 100%
  • Onbeperkte functionaliteiten 100%
  • Compatibiliteit met alle devices 100%

WordPress is HOT!

WordPress is een persoonlijk publicatie platform gericht op schoonheid, webstandaarden en gebruiksgemak. WordPress is van onschatbare waarde en dat geheel gratis. De mogelijkheden in WordPress zijn eindeloos en onbeperkt

Web-Pepper bouwt al websites sinds 1995 en sinds 2006 gespecialiseerd in WordPress

Al onze Websites 100% Responsive

Mobiele Gebruikers

Het aandeel bezoekers op uw website qua mobile bezoekers groeit, dus is het belangrijk dat uw website voor telefoons en tablets geschikt is.

Op ieder apparaat goed in beeld

Ieder mobiel apparaat is anders, wij zorgen ervoor dat je website op alle apparaten, ongeacht het systeem (iOS/Android), goed in beeld komen.

Positieve gebruikerservaring

Een positieve belevenis van je website op mobiel verhoogt het vertrouwen van uw doelgroep aanzienlijk en is daarom onmisbaar.

Houd je focus op je Core-Business

Wij vinden belangrijk dat jij je bezig kunt houden met je Core-Business en niet met de techniek en mogelijkheden van je website!

Neem contact met ons op en ontdek de kracht van samenwerking met Web-Pepper